Facebook  ul. Kościuszki 4  67 256 10 09   kancelaria@parafiawielennadnotecia.pl A A A  

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku wobec pochowanych tutaj zmarłych. Powinny też troszczyć się o porządek i czystość znajdujących się tutaj grobów oraz całego cmentarza.

 1. Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu.
 2. Zarządcą cmentarza jest proboszcz parafii. W imieniu zarządcy, czynności administracyjne na cmentarzu może wykonywać wyznaczona przez Proboszcza osoba.

– do jego kompetencji należy

a/ troska o wygląd cmentarza

b/ ustalenie miejsca pochówku

c/ pobieranie opłat za miejsce pochówku, jego przedłużenie / prolongata / na kolejne lata, opłaty za śmieci i wodę. Opłaty te przeznaczone są na koszty utrzymania cmentarza.

d/ wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

 1. Biuro Cmentarne w Wieleniu przy ul. Kościuszki 16 – p. Elżbieta Kujanek.
 2. Zarządca cmentarza prowadzi Księgę Cmentarną.
 3. Na terenie parafii, znajduje się tylko cmentarz parafialny, dlatego prawo do pochówku na tym cmentarzu mają wszyscy mieszkańcy parafii bez względu na światopogląd, wyznanie czy praktyki religijne.
 4. Na cmentarzu parafialnym prochy ludzkie po kremacji należy pochować w urnie. Nie wolno rozsypywać na cmentarzu prochów ludzkich po spopieleniu.
 5. Pochowanie na cmentarzu osoby zmarłej z innej parafii wymaga zgody proboszcza zarządzającego cmentarzem.
 6. Ekshumacji zwłok ludzkich oraz pochowania ekshumowanych zwłok z innego cmentarza można dokonać według obowiązujących przepisów prawnych Sanepidu.
 7. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego powinna ustalić wybór Firmy Pogrzebowej.
 8. Wykopanie i zakopanie grobu do pogrzebu dokonuje Firma wybrana przez rodzinę do tej usługi.
 9. POKŁADNE – to opłata składana zarządcy cmentarza z racji nowego pogrzebu / powstania nowego grobu /również w grobie głębinowym / przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 – lat.

– za pokładne dla urny z prochami oraz za miejsce do pochowania dziecka do lat 6 – opłata wynosi 50% normalnego pokładnego, również na okres 20 lat.

 1. PROLONGATA – to opłata za miejsce pochowania zmarłego po 20 latach na okres następnych 20 – lat. Jeżeli nie zostanie uzgodniona i opłacona prolongata, to w myśl obowiązujących przepisów prawnych po 20 latach od dnia pogrzebu grób może ulec likwidacji i przeznaczony być do ponownego pochówku. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku informowania opiekuna grobu o kończącym się terminie przedłużenia prolongaty.
 2. POSTAWIENIE NOWEGO NAGROBKA – należy przedstawić projekt nagrobka wg określonych rozmiarów (pojedyńczy 100cmx200cm; podwójny 160cmx200cm) i na tej podstawie uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. Firma kamieniarska ustawiająca nagrobek powinna posiadać zgodę zarządcy cmentarza. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza. Wykonawcom usług kamieniarskich zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach. Po wykonanych usługach kamieniarskich zabrania się pozostawiania na terenie cmentarza krzyży, symboli religijnych i innych elementów nagrobków. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po usługach kamieniarskich do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 3. Każdy grób powinien mieć wyznaczonego opiekuna, jego adres i dane kontaktowe w celu wzajemnego kontaktu z zarządcą cmentarza zwłaszcza w kwestii kolejnych prolongat. Opiekun grobu lub rodzina może również zgłosić zarządcy cmentarza decyzję o rezygnacji z grobu w celu przeznaczenia go do innego pochówku, ale dopiero po 20 latach od dnia pogrzebu. Po rezygnacji z grobu, opiekun jest zobowiązany do usunięcia wszystkich pozostałości nagrobka.
 4. Odpady i śmieci wyłącznie z cmentarza należy składować w wyznaczonym do tego miejscu - opłata za śmieci 50 zł na rok.
 5. Na terenie cmentarza zakazuje się w szczególności:
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników;
 • samowolnego wykonywania usług kamieniarskich;
 • ustawianie ławek, ogrodzeń, układanie pozbruku, chodników, sadzenia drzew/krzewów bez zezwolenia zarządcy;
 • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa czy alkoholu, palenie papierosów;
 • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 • prowadzenia działalności handlowej i reklamowej;, akwizycji, rozkładania wizytówek;
 • zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego;
 • zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;
 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi, za wyjątkiem pojazdów firm wykonujących usługi kamieniarskie za zgodą zarządcy;
 • innych zachowań uwłaczających pamięci zmarłych.
 1. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobów murowanych, które należy ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, zniszczenia czy kradzieży.

WIELEŃ, 01 września 2022r.

Ks. Proboszcz parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM